نرم افزار نگهداری خط تولید CMMS & PM-WORK

 

نگهداری و تعمیرات چیست؟

یکی از مهم ترین مفاهیم مدیریت در صنایع بزرگ تعریف نگهداری و تعمیرات است. در انگلیسی Maintenance برای نگهداری و تعمیرات (نت) استفاده می شود. مبانی اصلی Maintenance نگهداری از یک تجهیز می باشد و اگر نیاز شد به تعمیرات Repair آن پرداخته می شود.

 

  • نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده Planned Maintenance
  • نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه PM Preventive Maintenance
  • نگهداری و تعمیرات اصلاحی CM Corrective Maintenance
  • نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان RCM Reliability Centered Maintenance
  • نگهداری و تعمیرات پیش بینانه PdM Predictive Maintenance
  • نگهداری و تعمیرات بهره ور PM Productive Maintenance